Logo

English

Dr Joanna Sitko autorem monografii „Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze”

9 lipca, 2019

By kancelaria

With 0 comments

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze. Joanna Sitko.

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim.

Przedmiotem analizy są przede wszystkim: pojęcie znaku renomowanego, przesłanki naruszenia prawa do niego oraz okoliczności pozwalające na wyłączenie naruszenia. W każdym z wymienionych aspektów występują istotne różnice pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w Polsce i UE, a tymi obowiązującymi w USA, co implikuje poważne konsekwencje dla zakresu ochrony znaku renomowanego.

Jedną z najważniejszych jest różnica w definicji znaku renomowanego, gdyż w amerykańskim prawie federalnym renoma znaku – rozumiana jako znajomość znaku wśród odbiorców – definiowana jest globalnie w odniesieniu do ogólnie pojmowanych odbiorców na terenie całego USA. Natomiast w prawie polskim i unijnym renoma znaku może być ujmowana niszowo, tj. w odniesieniu nawet do wąskiej grupy odbiorców, będących np. specjalistami w danej dziedzinie.

Druga podstawowa różnica polega na tym, że w prawie amerykańskim, w odróżnieniu od prawa polskiego i unijnego, nie chroni się znaku towarowego renomowanego przed tzw. „pasożytowaniem” per se na renomie lub charakterze odróżniającym znaku. Ponadto w prezentowanej monografii poddano analizie kwestię dotyczącą możliwości stosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla ochrony znaku renomowanego zarejestrowanego.

Wszystkie zagadnienia omówione zostały w kontekście licznie powoływanych przykładów z orzecznictwa polskiego, unijnego i amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości UE.


powrót

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263