Logo

English

dr hab. Joanna Sitko, prof. uczelni – rzecznik patentowy, prawnik, partner

20 sierpnia, 2015

By kancelaria

With 0 comments

as_fin

Jest partnerem  w  Kancelarii  Rzeczników Patentowych S&C PATENT sp.p. oraz profesorem w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa własności intelektualnej. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a od 2009 r. jest rzecznikiem patentowym.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2009 r. była asystentem a następnie adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jako beneficjentka Stypendium Rządu Francuskiego przebywała w Paryżu, gdzie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych na Sorbone – Université Panthéon-Assas z prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz odbywała praktykę w kancelarii prawniczej Kimbrough & Associés zajmującej się prawem własności intelektualnej.  Uzyskała grant z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na realizację rozprawy doktorskiej na temat: „Firma i jej ochrona”, który umożliwił jej odbycie praktyk w Londynie w The Queen Mary Intellectual Property Research Institute, gdzie przeprowadziła konsultacje z prof. Jerymy Phillipsem.

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z doradztwem i prowadzeniem sporów w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z ochroną oznaczeń odróżniających, w szczególności: znaków towarowych, nazw przedsiębiorstw, firm przedsiębiorców, wzorów przemysłowych i praw autorskich. W dziedzinie znaków towarowych i wzorów przemysłowych zajmuje się nie tylko ochroną krajową wskazanych dóbr niematerialnych (przed Urzędem Patentowym RP oraz właściwymi sądami), ale również ochroną międzynarodową i wspólnotową (przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – UHRW oraz właściwymi sądami). Specjalizuje się również w sporządzaniu umów zawieranych na gruncie prawa własności intelektualnej.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI) – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuellej oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Jest autorką licznych publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej oraz prelegentem na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Jest autorką licznych publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej, dotyczących przede wszystkim zagadnień związanych z oznaczeniami odróżniającymi oraz umowami zawieranymi na gruncie prawa własności intelektualnej oraz prelegentem na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z ochroną oznaczeń przedsiębiorców, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w prawie polskim oraz Unii Europejskiej.

***
wybrane publikacje:


monografie

 1. J. Sitko, Firma i jej ochrona, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (312 s.).

 1. J. Sitko, Znaki towarowe i prawa ochronne (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015 (s. 595-901).

 1. J. Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (484 s.)


rozdziały w książkach

 1.  J. Sitko, Ochrona oznaczeń przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem: ekonomia, prawo, kultura, etyka, [red.] A. Rakowska, Kazimierz Dolny 2001,
 2. J. Sitko, Umowa licencyjna w prawie autorskim [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE, [red.] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warsaw 2003, part 7.1.
 3. J. Sitko, Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE, [red.] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warsaw 2004, part 7.3.
 4. J. Sitko, Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE [red.] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warsaw 2005, part 7.4.
 5. J. Sitko, Umowa licencyjna w prawie patentowym, [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE, red. A. Kidyba, wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2007, cz. 7.5 (ss. 34),
 6. J. Sitko, Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE [red.] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warszawa 2010, rozdz. 7.6.
 7. J. Sitko, Umowa o przeniesienie patentu [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE, [red.] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warszawa 2010, rozdz. 7.7.
 8. J. Sitko, Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego, (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, (red.) A. Adamczak, zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 2011.
 9. M. Dumkiewicz, J. Sitko, Stalking na tle prawa karnego i cywilnego (w:) Dobra osobiste w XXI wieku – nowe wartości i nowe technologie (współpraca M. Dumkiewicz), (red.) J. Balcarczyk, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r.
 10. J. Sitko, Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej [w:] Integracja zarządzania w warunkach GOW (red.) E. Skrzypek, Lublin 2012.
 11. J. Sitko, Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Wolters Kluwer 2015 (rozdz. 34).
 12. J. Sitko, Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Wolters Kluwer 2015 (rozdz. 35).
 13. J. Sitko, Parodia w kontekście naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego (analiza prawnoporównawcza), (w:) Qui bene dubitat bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, (red.) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018.
 14. J. Sitko, Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Adamczak, Warszawa 2018.

artykuły

 1. J. Sitko, Dopuszczalność rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2001/10.
 2. J. Malarczyk, M. Poźniak – Niedzielska, Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego 2002, Własność przemysłowa – aktualne problemy prawne i etyczne.
 3. J. Sitko, Komentarz do wyroku sądu francuskiego wraz z jego tłumaczeniem w sprawie oznaczenia geograficznego „HAVANA”, Rzecznik Patentowy 2002/1.
 4. J. Sitko, Firma nie tylko dla spółek, Rzeczpospolita, 27 sierpień 2002.
 5. J. Sitko, Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego, 2003/5.
 6. J. Sitko, International conflict between trademark and domain name: the Decathlon case, Juriscom.net, 25/04/2005, (http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=683).
 7. J. Sitko, Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej, PPH 2008/4.
 8. J. Sitko, Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2012/2 (116).
 9. J. Sitko, Intellectual Property Management in Enterprise, Organizacja i Zarządzanie Kwartalnik Naukowy, 2012/3.
 10. J. Sitko, Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej – glosa do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2008 r., VI SA/Wa 710/08, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2012/3.
 11. J. Sitko, Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2014/6 (45).
 12. J. Sitko, Trade marks with a reputation and famous marks: differences in approach between the European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality, Queen Mary Journal of Intellectual Property (Queen Mary University of London) 2017/7.
 13. J. Sitko, Granice parodystycznego wykorzystania znaku towarowego renomowanego w prawie polskim, unijnym i amerykańskim (w:) Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, (red.) A. Adamczak, Cedzyna 2017, z. 41.
 14. J. Sitko, Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego, Zeszyty Naukowe KUL 2018, z. 1.
 15. J. Sitko, „Wszystkie pasy nasze są” – spór dotyczący czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku towarowego – glosa do wyroku Sądu z 1.03.2018 r., T-629/16, Shoe Branding Europa BVBA przeciwko EUIPO – Adidas AG, Glosa, Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2018, nr 4.
 16. J. Sitko, Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialności w prawie polskim i w federalnym prawie amerykańskim (analiza prawnoporównawcza), PPH 2019, nr 2.

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263