Logo

English

dr Joanna Jowita Sitko – rzecznik patentowy, prawnik, partner

20 sierpnia, 2015

By kancelaria

With 0 comments

as_fin

Jest partnerem  w  Kancelarii  Rzeczników Patentowych S&C PATENT sp.p. oraz adiunktem w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa własności intelektualnej. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a od 2009 r. jest rzecznikiem patentowym.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2009 r. była asystentem a następnie adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jako beneficjentka Stypendium Rządu Francuskiego przebywała w Paryżu, gdzie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych na Sorbone – Université Panthéon-Assas z prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz odbywała praktykę w kancelarii prawniczej Kimbrough & Associés zajmującej się prawem własności intelektualnej.  Uzyskała grant z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na realizację rozprawy doktorskiej na temat: „Firma i jej ochrona”, który umożliwił jej odbycie praktyk w Londynie w The Queen Mary Intellectual Property Research Institute, gdzie przeprowadziła konsultacje z prof. Jerymy Phillipsem.

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z doradztwem i prowadzeniem sporów w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z ochroną oznaczeń odróżniających, w szczególności: znaków towarowych, nazw przedsiębiorstw, firm przedsiębiorców, wzorów przemysłowych i praw autorskich. W dziedzinie znaków towarowych i wzorów przemysłowych zajmuje się nie tylko ochroną krajową wskazanych dóbr niematerialnych (przed Urzędem Patentowym RP oraz właściwymi sądami), ale również ochroną międzynarodową i wspólnotową (przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – UHRW oraz właściwymi sądami). Specjalizuje się również w sporządzaniu umów zawieranych na gruncie prawa własności intelektualnej.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI) – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuellej oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Jest autorką licznych publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej oraz prelegentem na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Jest autorką licznych publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej, dotyczących przede wszystkim zagadnień związanych z oznaczeniami odróżniającymi oraz umowami zawieranymi na gruncie prawa własności intelektualnej oraz prelegentem na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z ochroną oznaczeń przedsiębiorców, znaków towarowych i wzorów przemysłowych w prawie polskim oraz Unii Europejskiej.

 

***
 

wybrane publikacje:
publikacje książkowe:

 1. „Umowy z zakresu własności intelektualnej” [w:] „Umowy gospodarcze wg standardów UE”, red. A. Kidyba, wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2003.
 2. „Firma i jej ochrona”, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 3. „Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego”, [w:] „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej”, (red.) A. Adamczak, zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 2011.
 4. „Stalking na tle prawa karnego i cywilnego” [w:] „Dobra osobiste w XXI wieku – nowe wartości i nowe technologie” (współpraca M. Dumkiewicz), (red.) J. Balcarczyk, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r.
 5. „Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej” [w:] „Integracja zarządzania w warunkach GOW” (red.) E. Skrzypek, Lublin 2012.
 6. „Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Wolters Kluwer 2015 (rozdz. 34 i 35).
 7. „Prawo własności przemysłowej. Komentarz.” – Tomasz Demendecki , Adrian Niewęgłowski , Joanna Jowita Sitko , Jerzy Szczotka , Grzegorz Tylec, Wolters Kluwer 2015.

artykuły:

 1. „Dopuszczalność rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 10/2001.
 2. „Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających”, „Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego” 2002, Własność przemysłowa – aktualne problemy prawne i etyczne (współautorzy: Maria Poźniak – Niedzielska, Janusz Malarczyk).
 3. „Komentarz do wyroku sądu francuskiego wraz z jego tłumaczeniem w sprawie oznaczenia geograficznego”, „Rzecznik Patentowy” nr 1/ 2002.
 4. „Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 5/2003.
 5. „International conflict between trademark and domain name: the Decathlon case”, Juriscom.net, 25/04/2005, (http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=683).
 6. „Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej”, PPH 2008, nr 4.
 7. „Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, z. 2 (116)/ 2012.
 8. „Intellectual Property Management in Enterprise, Organizacja i Zarządzanie”, „Kwartalnik Naukowy”, vol. 3/2012.
 9. „Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej – glosa do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2008 r., VI SA/Wa 710/08”, „Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach”, 3/2012.
 10. „Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System”, „IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law”, September 2014, Vol. 45/6.

 

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent Spółka partnerska, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000329396, NIP 5252455599, REGON 141871263