Logo

Polish

Joanna Jowita Sitko, PhD, Partner

2015-07-29 ,

By kancelaria

With 0 comments

as_fin

Joanna is a lawyer, patent attorney and Partner at S&C Patent.

She is also a professor at the Department of Enterprise Organisation of the Faculty of Management of the Lublin University of Technology where she gives lectures and classes on intellectual property law. Since 2009 she has been a patent attorney. She was granted a degree of Doctor of Juridical Science in 2006.

Until September 2009 she was an academic at the Department of Commercial and Business Law of the Faculty of Law and Administration of Maria Curie Sklodowska University in Lublin.

She graduated from Maria Curie Sklodowska University in Lublin (Faculty of Law and Administration) and University of Warsaw (Postgraduate Studies on Intellectual Property Law).

She was a beneficiary of the Polish Government Scholarship for research concerning the doctoral dissertation entitled: “Company Name And Its Protection” (visit to The Queen Mary Intellectual Property Research Institute in London and consultations with prof. Jeremy Phillips) as well as she was a beneficiary of French Government Scholarship in Paris (Sorbone – Université Panthéon – Assas) and internship in the law firm Kimbrough & Associés.

She is a member of International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI) and Polish Patent Attorneys Chamber.

Her practice focuses on counseling and litigation on protection of industrial property rights. She specialises in protection of trade marks and industrial designs according to Polish, international and European Union procedures as well as company names and copyright protection. She deals with cases involving negotiations and preparation of agreements on IP.

She is an author of many publications on intellectual property law and a speaker during domestic and international conferences.

Publications of Joanna Jowita Sitko, PhD

Books

 1. Umowy z zakresu własności intelektualnej [w:] Umowy gospodarcze wg standardów UE, (Agreements concerning Intellectual Property [in:] Commercial Contracts According to the Standards of the European Union), [ed.] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warsaw 2003.
 2. Firma i jej ochrona (Company Name and Its Protection), Warsaw 2009.

firma-213x300

 1. Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego, [w:] Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej (Conflict of Rights to a Trade Mark and Design in the Light of Domestic and European Union Judgements [in:] Ingenuity and Intellectual Property Protection), [ed.] A. Adamczak, zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedyna 2011.
 2. Stalking na tle prawa karnego i cywilnego [w:] Dobra osobiste w XXI wieku – nowe wartości i nowe technologie (Stalking in the Light of Criminal and Civil Law [in] Personal Interest in XXI Century – New Values and Technologies) (coauthor: M. Dumkiewicz), [ed.] Balcarczyk, Wolters Kluwer, Warsaw 2012 r.
 3. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej [w:] Integracja zarządzania w warunkach GOW (Intellectual Property Management in Enterprise on the Example of 3D Form Strategy of Protection [in] Integration of Management in the Economy Based on Knowledge) , [ed.] E. Skrzypek, Lublin 2012.
 4. Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Industrial Property. Court of Justice of EU Judicature), (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Wolters Kluwer 2015 (rozdz. 34 i 35)
 5. Prawo własności przemysłowej. Komentarz (Industrial Property Law. Commentary), Tomasz Demendecki , Adrian Niewęgłowski , Joanna Jowita Sitko , Jerzy Szczotka , Grzegorz Tylec, Wolters Kluwer 2015.

 40448948_prawo-wlasnosci-przemyslowej-komentarz_2_250x357_FFFFFF_pad_0-210x300

Articles

 1. Dopuszczalność rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej (The Permissibility of a Trade Mark Registration Containing  a Company Name of Another Enterpreneur in the Light of the Polish Industrial Property Act), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego vol. 10/2001.
 2. Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających, (The Legal Aspects of the Borderline Cases of the Distinctive Denominations), coauthor : M.Poźniak-Niedzielska, J.Malarczyk, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego 2002.
 3. Comment on the French Court Judgement Relating to the Infringement Of The Geographical Name “Havana”, Rzecznik Patentowy vol. 3/2002.
 4. Firma w świetle przepisów Kodeksu cywilnego (Company Name in the Light of the Polish Civil Code), Przegląd Prawa Handlowego, vol. 5/2003.
 5. International conflict between trademark and domain name: the Decathlon case,net, 25/04/2005.
 6. Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – obrzeża prawa własności przemysłowej (Dualism of Designations of the Entrepreneur and the Enterprise – Peripheries of Intellectual Property Law), Przegląd Prawa Handlowego, vol. 4/2008.
 7. Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym (Cumulation and Conflict of Rights to a Trade Mark and Design in Domestic and EU Law), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej, vol. 2/ 2012.
 8. Intellectual Property Management in Enterprise, Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy vol. 3/2012.
 9. Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej – glosa do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2008 r., VI SA/Wa 710/08. (The scope of competences of the Polish Patent Office with regard to invalidation of a right in registration for industrial design caused by infringement of a third party’s right – commentary to the judgement of the Provincial Administrative Court dated November 21, 2008 (VI SA/Wa 710/08), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach vol. 3/2012.
 10. Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, September 2014, Vol. 45/6, p. 658-678.

publikacja-209x300

Comments are closed.


Sitko, Czubkowska S&C Patent sp.p., Inflancka 5/5 street, 00-189 Warsaw, registered in the District Court for the capital city Warsaw under KRS number 0000329396, tax identification number NIP 5252455599, and REGON number 141871263.